შეთანხმება General Electrict-თან

2018 წლის 6 ივნისს შპს გარდაბნის თბოსადგურსა და General Electric-ს შორის ხელი მოეწერა გაზის ტურბინების სათადარიგო ნაწილებისა და შესაბამისი მომსახურების შესახებ ხელშეკრულებას, შეთანხმება მიზნად ისახავს თბოელექტროსადგურის არსებული გაზის ტურბინების გაუმჯობესებას.