ტექნიკური მონაცემები

თბოელექტროსადგურის ტიპი –––––––––– აირი–ორთქლის კომბინირებული ციკლი ენერგობლოკების რაოდენობა და სტრუქტურა –––––––––1x(2+2+1) დანადგარების რაოდენობა და დადგმული სიმძლავრე აირის ტურბოგენერატორი „11“ ––––––––––––––––––––––––––––––– 73.6 მგვტ აირის ტურბოგენერატორი „12“ ––––––––––––––––––––––––––––––– 73.6 მგვტ ორთქლის ტურბოგენერატორი –––––––––––––––––––––––––––––––– 84.0 მგვტ ელექტროსადგურის დადგმული სიმძლავრე ––––––––––––––––––––––––––––– 231.2 მგვტ ტრანსფორმატორების დადგმული სიმძლავრე ––––––––––––––––––––––––––– 250/310 მგვა ელექტროენერგიის საკუთარი მოხმარების საანგარიშო სიმძლავრე ––––––––– 7.0 მგვტ საანგარიშო წლიური გამოუშავება ––––––––––––––––––––––––––––– 1.618 მლრდ.კვტ*სთ საანგარიშო ელექტრული მ.ქ. კოეფიციენტი ნეტო –––––––––––––––––––––––– 53.8% საანგარიშო ელექტრული მ.ქ. კოეფიციენტი ბრუტო –––––––––––––––––––––– 55.5% პირობითი სათბობის საანგარიშო კუთრი ხარჯი გაცემულ ელექტროენერგიაზე (ნეტო) 0.228 კგ/(კვტ*სთ) პირობითი სათბობის საანგარიშო კუთრი ხარჯი გამომუშავებულ ელექტროენერგიაზე (ბრუტო) 0.221 კგ/(კვტ*სთ) რეალური სათბობის საანგარიშო კუთრი ხარჯი გაცემულ ელექტროენერგიაზე (ნეტო) 0.1859 სტმ3/(კვტ*სთ) რეალური სათბობის საანგარიშო კუთრი ხარჯი გამომუშავებულ ელექტროენერგიაზე (ბრუტო) 0.1803 სტმ3/(კვტ*სთ) სათბობი და სათბობის მეურნეობა: ძირითადი სათბობი ––––––––––––––––––––––––––––––––––– ბუნებრივი აირი სათბობის საანგარიშო დღეღამური ხარჯი ––––––––––––––– 1,030,928.0 სტმ3 ტექნიკური წყალმომარაგების სისტემა: წყლის მოდინების საანგარიშო ხარჯი, მინ./მაქს. –––––––––– 3/12 მ3/წმ ძირითადი მოწყობილობები: ორთქლგენერატორების რაოდენობა ––––––––––––––––––––– 2 ორთქლგენერატორების ტიპი: ორთქლის ორწნევიანი ქვაბ–უტილიზატორი სათბობის დამატებითი წვის გარეშე, ჰორიზონტალური; მწარმოებელი: NooterEriksen; მაღალი წნევის ორთქლის მაქსიმალურად დასაშვები წნევა ––––––––––– 79.45 ატ (ჭ) საანგარიშო ტემპერატურა –––––––––––––––– 560 ºC ორთქლმწარმოებლურობა –––––––––––––––– 106 ტ/სთ დაბალი წნევის ორთქლის მაქსიმალურად დასაშვები წნევა ––––––––––– 8.44 ატ (ჭ) საანგარიშო ტემპერატურა –––––––––––––––– 283 ºC ორთქლმწარმოებლურობა –––––––––––––––– 15 ტ/სთ აირტურბინების რაოდენობა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2 ტიპი: PG6111 (18/3); მწარმოებელი: GE (General Electric); საანგარიშო სიმძლავრე –––––––––––––––––––––––––––––––– 73.6 მგვტ ელექტროგენერატორების რაოდენობა აირტურბინებზე –––––––––––––– 2 ტიპი: GE 6FA (ABT-2); მწარმოებელი: GE (General Electric); პარამეტრები: 92000 kVA/4829 A/11000 V/PF0.8/50Hz ამამაღლებელი ელექტროტრანსფორმატორების რაოდენობა აირტურბინებზე –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 2 მწარმოებელი: HYUNDAI Heavy Industries Co. BULGARIA; პარამეტრები: 220/11 kV; 80/100 MVA ორთქლის ტურბინების რაოდენობა ––––––––––––––––––––––––––––––– 1 ტიპი: MTD 40 CA; მწარმოებელი: SKODA; საანგარიშო სიმძლავრე –––––––––––––––––––––––––––––––– 84 მგვტ ელექტროგენერატორების რაოდენობა ორთქლის ტურბინაზე –––––––– 1 ტიპი: SGEN5-100A-2P; მწარმოებელი: SIEMENS; პარამეტრები: 105000 kVA/5511 A/11000 V/PF0.8/50Hz ამამაღლებელი ელექტროტრანსფორმატორების რაოდენობა ორთქლის ტურბინაზე ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 მწარმოებელი: HYUNDAI Heavy Industries Co. BULGARIA; პარამეტრები: 220/11 kV; 100/110 MVA სათბურის გაზები წყლის ორთქლი (H2O) –––––––––––––––––––––––––––––––––– 582,619.0 ტ/წ ნახშირორჟანგი (CO2) ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 649,000.0 ტ/წ მეთანი (CH4) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 0.0 ტ/წ აზოტის ქვეჟანგი (N2O) –––––––––––––––––––––––––––––––––– 0.0 ტ/წ მავნე გამონაბოლქვი საკვამლე აირების მშრალ მოცულობაში გოგირდის ჟანგეულები (SO2) –––––––––––––––––––––––––––– 0.0.% აზოტის ჟანგეულები (NOx) –––––––––––––––––––– 0.002582% (25.82 ppm) ნახშირჟანგი (CO) ––––––––––––––––––––––––––––– 0.000157% (1.57 ppm)