ბაზრის კვლევა General Electric-ის 6FA ტიპის გაზის ტურბინების სათადარიგო ნაწილეწბის შეძენაზე

შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ გეგმავს აღნიშნული რემონტისთვის საჭირო სათადარიგო ნაწილების და სახარჯი მასალების შესყიდვას წინამდებარე ტექნიკური დავალების შესაბამისად.დამატებითი დეტალები იხილეთ მიმაგრებულ ტექნიკურ დავალებაში

ბაზრის კვლევა მომსახურების შესყიდვიაზე

მომსახურება შესაძლებელია განხორციელდეს, პრეტენდენტის შეხედულებისამებრ, როგორც უშუალოდ გარდაბნის თბოსადგურში (საქართველო, ქ.გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის 2 ბ საფოსტო ინდექსი 1300), ასევე პრეტენდენტის მიერ მითითებულ ადგილზე. შპს „გარდაბნის თბოსადგურის“ მარაგში არსებული ზემოაღნიშნული ნაწილების ტრანსპორტირების ხარჯებს უზრუნველყოფს შემსყიდველი (საჭიროების შემთხვევაში). დამატებითი დეტალები იხილეთ მიმაგრებულ ტექნიკურ დავალებაში